Ur. się 25 IX 1940 w Kodniu n. Bugiem w rodzinie Władysława Maksymiuka i Karoliny z d. Elwicka. Po ukończeniu Szk. Podst. w rodzinnej miejscowości w VI 1953 zdała egzamin wstępny i rozpoczęła naukę w Państw. Lic. Pedagogicznym im. Stanisława Staszica w Leśnej Podl. W okresie nauki w tym zakładzie kształcenia nauczycieli na Południowym Podl. należała do kółka dramatycznego, szk. koła ZMP oraz drużyny harcerskiej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości 14 VI 1958 (Matura XXVIII) i zdobyciu uprawnień pedagogicznych, pierwszą pracę w zawodzie rozpoczęła w Szk. Podst. w Mazanówce, gdzie pracowała do 31 VIII 1962. Założyła i prowadziła teatrzyk szkolny. Od 1 IX 1962 na własną prośbę przeniosła się do pracy w Szk. Podst. w Worońcu gm. Swory. W szk. tej założyła zespół recytatorski i objęła opiekę nad drużyną zuchową. Podnosząc kwalifikacje formalne w systemie zaocznym ukończyła 13 II 1965 Studium im. Andrzeja Struga w L. na kierunku fil. pol. Od 1 IX 1967 uzyskała zgodę władz oświatowych na przeniesienie się do pracy do Szk. Podst. w Sworach. Objęła opiekę nad drużyną zuchową, zainicjowała inscenizacje i spotkania z poezją. Zorganizowała i opiekowała się klasopracowanią polonistyczną. Przygotowywany przez nią zespół zajął w r. szk. 1973/74 w rywalizacji kulturalnej i dydaktycznej I miejsce szkół gm. Swory. Charakteryzowana jako naucz. „zdyscyplinowany, obowiązkowy, odpowiedzialny i zaangażowany w pracy” od 15 X 1976 została mianowana z-cą dyr. w macierzystej szk., a od 1 IX 1977 z-cą Dyr. Gminnego Szkół w B. Podl.

Podnosząc formalne wykształcenie, mimo wielu zajęć, 30 VI 1971 obroniła pracę mgr. w WSP w Rzeszowie. Korzystając z oferty i by odpocząć od ciężkiej pracy pedagogicznej od 1 XII 1979 podjęła pracę na stanowisku specjalisty ds. społ.-wychowawczych w Zarz. Związku Spółdzielni Mieszkaniowej w B. Podl. Pracowała z dużym pożytkiem na tym stanowisku do 31 VIII 1982. Od 1 IX 1982 powróciła do pracy w szk., obejmując posadę naucz.-metodyka jęz. pol. w Szk. Podst. Nr 6 w B. Podl. Z racji na stan zdrowia ponownie korzystając z oferty, przeszła od 31 VII 1984 na stanowisko wizytatora w Kuratorium Oświaty i Wychowania (KOiW) w B. Podl. ds. kadr i spraw socjalnych. D. 1 I 1987 decyzją władz zwierzchnich mianowana została starszym wizytatorem KOiW. Pracowała na tym stanowisku do 31 X 1992, tj. do czasu przejścia w stan spoczynku.

Odznaczona była Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984). Uhonorowana była Odznaką Przyjaciel Dziecka (1979), Złotą Odznaką Tow. Krzewienia Kultury Świeckiej (1979). Wyróżniona Listem Pochwalnym WRN (1977). Byłą laureatką Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania I st. 1975 r., Nagrody Kuratora Okręgu Szkolnego Lubelskiego w 1972 r. „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej”.

W wolnym czasie lubiła lekturę dobrej książki. Interesowała się kulturą, w tym różnymi zjawiskami w literaturze.

Zm. 10 VI 1994 w B. Podl., pochowana została na cm. rzymsko-kat. przy ul. Janowskiej. Zamężna od VIII 1958 z Ludwikiem Chudzikiem, miała c. Iwonę (ur.1959) i s. Mirosława Cezarego (ur.1961).


Sroka J., Leśniacy. Zakład Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej 1916-70, B. Podl. 1990,  s. 422; Arch. Delegatury Kuratorium Oświaty w B. Podl., Teka akt osobowych - Chudzik Irena, sygn. 5 bp.

(autor Tomasz DEMIDOWICZ)