ZAWADZKI Jzef


Ur. 16 III 1920 w Sobolewie jako s. Stanisława i Marianny z d. Kasprzak. W okresie międzywojennym uk. Szk. Powsz. w Sobolewie, nast. uzyskał wykształcenie średnie ekonomiczne. Przed wybuchem wojny służył - do końca VIII 1939 - w Szk. Podoficerskiej Artylerii Przeciwlotniczej w Stężycy. Wojnę Obronną zakończył jako żołnierz SGO Polesie w bitwie pod Kockiem (5 X 1939). W konspiracji (BCh) od 1940. Był d-cą oddz. specjalnego rejonu Sobolew. Od 3 I 1944 po zamordowaniu jego brata Antoniego ukrywał się przed Niemcami. Stanowiło to początek Leśnego Oddz. Specjalnego, na którego czele stanął Z. Jako d-ca Leśnego Oddz. Specjalnego był inicjatorem akcji na posterunek żandarmerii w Sobolewie w nocy z 7/8 VII 1944, uczestniczył w potyczce z Niemcami pod Augustówką. Oddz. współdziałał z partyzantami AK Mariana Bernaciaka „Orlik”, zajmował się też sprawami sabotażowo-dywersyjnymi (np. przecinanie słupów telegraficznych). Leśny Oddz. Specjalnego stanowił także osłonę Garwolińskiej Szk. Pchor. BCh. Uczestniczył również w Święcie Ludowym w Suchym Borze.

W akcji „Burza” na terenie pow. garwolińskiego Leśny Oddz. Specjalny brał udział w likwidacji rozbitych jednostek wojsk niemieckich w dolinie rzeki Wilgi. Po zakończeniu okupacji niemieckiej Z. był zatrzymany przez NKWD, lecz udało mu się zbiec. Powtórnie zatrzymany w 1946 przez UB był przetrzymywany w Garwolinie i w W. Po zwolnieniu Z. pracował w administracji jako referent ewidencji ludności, a nast. w Banku Spółdzielczym w Sobolewie, gdzie w kolejnych l. pełnił funkcję dyr. Po 1956 kultywował tradycje BCh i Leśnego Oddz. Specjalnego. W dniu 3 V 2002 awansowany do stopnia kpt. WP.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawal. OOP, Złotą Odznaką Banku Gospodarki Żywnościowej.

Zm. 4. I 2006, pochowany na cm. w Sobolewie.

 

Piesio T., Historia ruchu ludowego w powiecie garwolińskim 1864-1949, W. 2001, s. 476, 494-495; Ogólnopolski Związku Żołnierzy BCh, Karta Ewidencyjna BCh, Wspomnienia J. Zawadzkiego (rkps w posiadaniu autora); Relacja ustna s. Z. Zawadzkiego z d. 22 XII 2010.

(autor Michał KALBARCZYK)