Piesiewicz nowy


Ur. 7 III 1909 w Garwolinie w rodzinie Szczepana i Aleksandry z d. Wągrodzkiej. Czł. Okr. Straży Pożarnej w Garwolinie. Po uzyskaniu małej matury (6 klas gim.) służył w 15 pp. „Wilków” w Dęblinie. We IX 1939 walczył w pułku w stopniu plut. Żołnierz ZWZ/AK Obwodu „Gołąb” - Garwolin. Od 1942 d-ca Placówki Garwolin Zachód, jednocześnie żołnierz dywersji - Kedywu i sekcji specjalnej; dowódca grupy dywersji w Garwolinie, od V 1944 zastępca szefa dywersji Obwodu ppor. Wacława Matysiaka (zob.) ps. „Ziuk”, „Ostoja”. Ponadto od 1943 d-ca sekcji łączników pomiędzy Kedywem a OP. Uczestnik wielu akcji przeprowadzonych przez Kedyw i jego sekcję specjalną, w tym m.in.: uczestnik akcji likwidacji starosty niem. dr. Carla Ludwiga Freudenthala (6 VII 1944). W akcji „Burza” d-ca drużyny w grupie dowodzenia 1 psk AK i uczestnik zwycięskiego boju w Rębkowie (27 VII 1944) ze wzmocnioną kompanią kolarzy 73 bat. fizylierów. Po wejściu Rosjan na teren Obwodu pozostał w konspiracji, tym razem antykomunistycznej.

Wiosną (V/VI) 1945 „Czarny” objął dowództwo dywersji ROAK Obwodu Garwolin. Uczestnik akcji na Komunalną Kasę Oszczędności w Garwolinie 17 V 1945; zarekwirowano wówczas ok. 2,5 mln zł. Ujawnił się 24 IX 1945. Wiosną 1946 ponownie w konspiracji, w maju został członkiem Zrzeszenia WiN. W VI został referentem organizacyjnym w Sztabie Podobwodu „Dęby B” kierowanego przez ppor. Ludwika Czarneckiego (Jan Okoń) ps. „Mit” oraz d-cą Placówki Garwolin. Był także z-cą „Mita”. W VIII 1946 objął po jego aresztowaniu komendę Podobwodu. Poszukiwany przez UB przeniósł się we IX do W. i stamtąd kierował organizacją. Mieszkał wówczas u Wacława Czajki przy ul. Mokotowskiej 3. Obaj znali się z czasów konspiracji antyniemieckiej. Ponadto łączyły ich wspólnie zaplanowane i wykonane akcje, w tym na kasę władz OM TUR 5 III 1946 („Czarny” wspólnie z Fr. Łaszewskim ps. „Tońko” zdobył wówczas ok. 420 tys. zł plus ok. 100 tys. franków). We IX „Czarny” powierzył W. Czajce funkcję szefa wywiadu Podobwodu. W XI 1946 obaj kierowali akcją propagandową, tzw. akcją „O” (Odpluskwianie) skierowaną przeciwko członkom PPR i funkcjonariuszom MO i UB. Według „Czarnego” organizacja WiN „Dęby B” liczyła około 50 ludzi. Skorzystał z amnestii uchwalonej 22 II 1947 przez Sejm Ustawodawczy. Ujawnił się w W. 27 II razem z Grzegorzem Paśniczkiem ps. „Jawor”, szefem łączności Podobwodu.

Jesienią 1947 nawiązał kontakt z por. Zygmuntem Wilczyńskim ps. „Żuk”, byłym komendantem Obwodu Puławy. Na przełomie 1947/48 kilkakrotnie spotykał się z „Żukiem”, podjął wówczas próby odtworzenia struktur organizacyjnych WiN na terenie byłego Inspektoratu Puławskiego. Zorganizował tzw. „Samoobronę WiN”, która przeprowadziła wiele akcji dochodowych. W V 1948 „Czarny” otrzymał środki finansowe na działalność konspiracyjną w pow. garwolińskim. Struktur konspiracyjnych jednak nie odtworzył.

W konspiracji antykomunistycznej „Czarny” używał nazwisk Jan Piątkowski i Jan Strzałkowski. Aresztowany 10 III 1949 w W. w Zarządzie Kursów Korespondencyjnych przy ul. Żelaznej 43. Sądzony w 1950 i skazany, zm. 1 II 1952 w więzieniu mokotowskim. Pochowany na cm. par. w Garwolinie.

 

IPN w W., 0203/3593; 0203/3593 t.2; 0223/46; Garwolin. Dzieje miasta i okolicy, W. 1980, s. 185, 187, 188, 262, 305-308; Gnat-Wieteska Z., Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pruszków 2010, s. 33; Gnat-Wieteska Z., Armia Krajowa Obwód „Gołąb” - Garwolin. Pruszków 1997, s. 37, 110-112, 117-118, 145-147, 149, 150, 192, 195, 196, 198; Gnat-Wieteska Z., Inspektorat Puławski ZWZ/AK - WiN 1939-1949, Pruszków 2005, s. 163, 164, 167, 168, 183, 196, 223, 226, 229-231; Gnat-Wieteska Z., Z dziejów „drugiej konspiracji”, Pruszków 2009, s. 28, 29, 178, 179, 184; Gnat-Wieteska Z., Z dziejów powiatu garwolińskiego. Tradycje patriotyczne, Pruszków 2009, s. 264-267, 274, 287, 295-297, 300-304, 318.

(autor Zbigniew GNAT-WIETESKA)