Brynczak pogrzeb

Ur. w 1864 r. we wsi Krześlin w gub. siedleckiej. Był rektorem par. kat. w Berdyczowie (od 1922 r. w ramach ZSRR). W 1930 r. został zesłany na Syberię na 3 lata po oskarżeniu o działalność kontrrewolucyjną. Zsyłkę odbywał w Tomsku. D. 25 IV 1931 aresztowano go w Tomsku w sprawie ks. Grońskiego . Po 11 miesiącach przebywania w więzieniu w III 1932 zwolniony z braku dowodów na istnienie przestępstwa. Zwolniony z więzienia w Tomsku, nadal pozostając na wygnaniu i nie mając środków do życia, napisał oświadczenie do Moskwy na Łubiankę z prośbą o zastąpienie zsyłki na wyjazd do Polski. Jednocześnie, za pośrednictwem znajomych, próbował poinformować pol. ambasadę w Moskwie o swojej trudnej sytuacji i pragnieniu powrotu do domu.

D. 9 II 1933 został ponownie aresztowany. Podczas przesłuchania został oskarżony o próbę „dogadania się z ambasadą w celu szpiegowskim”, prowadzenie propagandy religijnej w Tomsku i nielegalne działania (potajemne chrzczenie dzieci). B. nie przyznał się do winy, ale nie zaprzeczył swoim antyradzieckim poglądom i faktowi chrztu dzieci. W d. 27 VII 1933 decyzją specjalnej trójki Obiediniennoje Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije (OGPU) został skazany na mocy art. 58-10 kk Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na deportację na Syberię Wschodnią na 3 l. i wysłany pod eskortą do Kraju Krasnojarskiego. 17 lipca 1933 r. wysłany do wsi Kazaczyńskoje na północ od Krasnojarska. Po kilku podaniach do Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjazd do Polski w marcu 1935 r. został zwolniony z powodów zdrowotnych i 10 VIII 1935 wyjechał do Tomska.

Zm. 28 IV 1936 i 2 V został pochowany na cm. kat. w pobliżu kaplicy św. Antoniego Padewskiego przez przybyłego z Irkucka ks. Żukowskiego. Aby pochować go w szatach kościelnych, parafianie kościoła musieli napisać oświadczenie do władz administracyjnych z prośbą o odpisanie z inwentarza kościoła jednej alby i
jednego kompletu purpurowych szat.


Ханевич B
., Сибирские ксендзы в 1920-30-х гг. (К истории католической Церкви в Сибири), [w:] Труды Томского Государственного Объединённого Историко-Архитектурного музея, Томск 1996, t. IX, s. 192-209; ГАТО.Ф.Р-430.Оп.1.Д.55.Л.162,164 – Państw. Arch. Obwodu Tomskiego (GATO), Zespół P-430. Inw. 1. Vol. 55. K. 162, 164; fot. z zasobów własnych Wasyla Chaniewicza z Tomska.

(autor Sergiusz LEOŃCZYK)

* Korekta biogramu na podstawie uwag Czytelnika