PIOTROWSKI Jan Marian


Ur. się 7 IX 1912 w W., w rodzinie Witalisa i Marii. Publiczną szk. powsz. ukończył w Zdołbunowie (ob. obwód rówieński na Ukrainie), gdzie jego rodzice posiadali niewielki majątek. Następnie kontynuował naukę na Wydz. Mechanicznym w Średniej Szk. Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu n. Bugiem, uzyskując dyplom technika-mechanika. Po ukończeniu szk. podjął pracę w Podlaskiej Wytwórni Samolotów (PWS), w biurze konstrukcyjnym, w dziale normalizacji, gdzie pozostał do wybuchu II woj. świat. Uczestniczył w pracach zespołów konstrukcyjnych inż. Stanisława Cywińskiego, inż. Zbysława Ciołkosza i Antoniego Uszackiego (zob.). Brał udział w oprac. dokumentacji roboczej w seryjnej produkcji samolotów myśliwskich PZL-11g Kobuz. W t. r., w miesiącach II-V, przeszedł kolejne kursy teoretyczne oraz pilotażu w Klubowej Szk. Pilotów. 27 V 1934 prezes Klubu Lotniczego PWS (KL PWS) inż. S. Cywiński dokonał pasowania 21 wyszkolonych pilotów. W gronie tym znalazł się P., który otrzymał artystycznie wykonany dyplom i herb – „Oblatywacz”.

Powołany w 1935 r. do odbycia służby wojsk. przeszedł wstępne przeszkolenie w zakresie przysposobienia wojskowego lotniczego, następnie został skierowany do Szk. Podchorążych Rezerwy Lotnictwa przy Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie. Szk. ukończył w 1936 r. w st. plutonowego podchorążego-pilota rezerwy. Należał do czynnych pilotów i działaczy Aeroklubu Podlasko-Polskiego, który reprezentował na samolocie RWD-8 w V Zlocie Gwiaździstym do Inowrocławia w 1938 r., gdzie wraz ze Stefanem Paszkowskim zajął 16 miejsce. W t. r. na Zjeździe (Pilotów) Aeroklubów Lotniczych we Lw. znalazł się wśród 5 pilotów KL PWS wyróż-nionych przez marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego. Był jednym z pierwszych pilotów KL PWS (obok Zygmunta Przeorskiego, A. Uszackiego, Jana Wiśniewskiego oraz Stefana Hauschilda), którzy lądowali na „trzy punkty" na lotniskach polowych, m.in. w Janowie Podlaskim, Krzewicy, Nosowie, Franopolu, Worońcu oraz Maryninie.

Od wybuchu II woj. świat. do 1944 r. związany był z B. Podl., pracował w Urzędzie Wodno-Melioracyjnym Regulacji Rzeki Krzny. Pod koniec 1944 r. został powołany do wojska, gdzie w st. plutonowego sierżanta, następnie podchorążego służył w II Armii WP w kancelarii sztabowej na stanowisku kreślarza Wydz. Operacyjnego.

Po II woj. świat. pracował pocz. w Warsztatach Mechanicznych przy Rejonowym Kierownictwie Wodno-Melioracyjnym w B. Podl.; od końca 1946 r., czyli od momentu powstania do X 1948 był ich pierwszym kierownikiem. W l. 50. Warsztaty Mechaniczne przekształciły się w Samodzielne Warsztaty Remontowe, następnie w Przedsiębiorstwo Remontowe Sprzętu Wodno-Melioracyjnego. Od 1953 r. pracował w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w B. Podl. W 1956 r. był kier. budowy Szk. Podstawowej w Dubowie. W l. 1957-8 kierował budową odcinka i zbiornika Żelizna, Kanału Wieprz-Krzna, a w l. 60. Oddziałem Urządzeń Przeładunkowych PKP w Małaszewiczach oraz pełnił funkcje przew. Rady Zakładowej Związku Zawodowego Kolejarzy.

Był wielkim miłośnikiem myślistwa. W l. 1945-52 należał do współzałożycieli i czł. Bialskiego Powiatowego Tow. Łowieckiego, następnie Koła Łowieckiego nr 15 „Ostoja” w B. Podl., gdzie pełnił funkcję sekr. (1945-52, 1956-8, 1960-3). Zgłosił akces do Polskiego Związku Łowieckiego. Do ostatnich lat życia interesował się lotnictwem na płd. Podlasiu.

Posiadał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za „Odrę, Nysę i Bałtyk”, Medal „Zasłużony na Polu Chwały”, Medal „Za udział w walkach o Berlin”, Medal „Zwycięstwa i Wolności”.

Zm. 15 X 1980 w B. Podl. i tu został pochowany na cm. komunalnym przy ul. Janowskiej. Żonaty z Haliną Nierojczuk. Miał czworo dzieci: Jolantę, Jacka, Andrzeja i Krzysztofa.


SBTP, T. 17, W. 2006 (Demidowicz T., Hordejuk S.); 5 lat pracy i istnienia KL PWS 1929/34, B. Podl. 1934, s. 15, 24-6, 30-1, 76; VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, L. 1960, s. 13; „Skrzydlata Polska” 1980, nr 11, s. 3-4, nr 48, s. 15; „Słowo Podlasia” 1986, nr 8, s. 13, nr 34, s. 7, 1993, nr 41, s. 7, nr 48, s. 7, 1994, nr 3, s. 7, nr 5, s. 7; Chwałczyk T., Podlaskie skrzydła, Rzeszów 1985, s. 56; Chwałczyk T., Glass A., Samoloty PWS, W. 1990, s. 73; Morgała A., Samoloty wojskowe w Polsce 1924-39, W. 2003, s. 94-6; Historia KL PWS 1934-8, B. Podl. 1939, s. 4 (mszp. w zbiorach Tadeusza Chwałczyka); CAW, sygn. III 5, t. 180-1, 185-8; Urząd Stanu Cywilnego w B. Podl., Akta nr 1-2/37/2/rz.

(autor  Tomasz DEMIDOWICZ, Sławomir HORDEJUK)