Ur. 25 I 1916 r. we wsi Godzisz gm. Sobolew pow. garwoliński. S. Stanisława i Marianny z d. Krupa. Po uk. miejscowej szk. powsz. kontynuował naukę w Szk. Rolniczej w Miętnem. Uk. nast. Lic. Spółdzielczości w Nałęczowie. Działalność społ. i polit. rozpoczął na początku l. trzydziestych XX w.

W 1932 r. K. wstąpił do ZMW RP oddz. w Garwolinie, a nast. w 1934 r. do SL. W l. 1936-1937 pracował w Spółdz. Spoż. w Górznie pow. Garwolin, a później w Kasie Spółdz. w Garwolinie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Walczył w szeregach armii „Lublin”. W czasie okupacji niem. był żołnierzem BCh. Od 1941 r. K. był czł. kom. obwodu BCh. Od IX 1942 r. do końca okupacji piastował stanowisko z-cy kmdta obwodu BCh. W okresie III-VII 1943 r. pełnił obowiązki kmdta obwodu. Zorganizował i uczestniczył w wielu akcjach sabotażowych i dywersyjnych. Odbierał zrzuty cichociemnych m.in. w nocy z 1 na 2 X 1942 r., na terenie rejonu Miastków Kościelny, gdy oprócz broni i pieniędzy przyjęto czterech skoczków (3 oficerów i jeden kurier cywilny). Wykładał również w SPP BCh na ziemi garwolińskiej. Uczestnik akcji „Burza” na ziemi garwolińskiej. Po zakończeniu okupacji niemieckiej był działaczem PSL, czł. sądu partyjnego w zarz. pow.

Po zakończeniu II woj. świat., w 1946 r. K. stanął na czele ZMW „Wici” w pow. garwolińskim, piastując funkcję prezesa, a w 1947 r. został delegatem na Zjazd Krajowy tej organizacji. W l. 1949-1956 nie uczestniczył w żadnej działalności polit. i społ. Po „odwilży” 1956 r. włączył się w działalność społ. i samorządową. Wstąpił do ZSL. W okresie od 1 VII 1957 r. do 28 II 1973 r. pełnił funkcję prezesa Pow. Związku Gmin. Spółdz. w Garwolinie. W okresie 1 III 1973-15 IV 1977 był pełnomocnikiem Zarz. ds. produkcji i usług Pow. Związku Gmin. Spółdz. w Garwolinie. W l. 1977-1980 z ramienia ZSL był z-cą przew. MRN w Garwolinie.

Za swoją działalność społ. i polit. K. był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał m.in. Krzyż Partyzanckim, Krzyż Walecznych, odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Lud.

Zm. w d. 7 I 1985 r. Pochowany został na cm. par. w Garwolinie. Jego brat Piotr Kalbarczyk ps. „Gwóźdź” był żołnierzem BCh, kierował placówką Godzisz. Ż. Władysława, Hanna Maria z d. Karczmarczyk, również należała do BCh, była c. Jana Karczmarczyka żołnierza BCh (1887-1945), zamordowanego w Dachau. Mieli dwoje dzieci: c. Grażynę-Larysę, s. Marcina inż. mechanika, absolwenta PW.


Piesio T.
, Historia Ruchu ludowego w powiecie garwolińskim w latach 1864-1949, W. 2001, s. 486, 488, 510, 513; Markiewicz J. J., Szkoły partyzanckiej walki (O szkoleniu wojskowym w Batalionach Chłopskich), W. 1979, s. 98, 117, 119, 219, 365; Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska” w Garwolinie, praca pod red. J. Wielgosz, Garwolin 2015, s. 19, 21; Zawadzki J., Wspomnienia (rękopis w posiadaniu autora), s. 5; Bąbik W., Wspomnienia (kopia maszynopisu w posiadaniu autora), s. 3, 5; Rusznica A., Wspomnienia (rękopis w posiadaniu autora), s. 2; Relacje ustne i dokumenty s. Marcina Kalbarczyka.


(autor Michał KALBARCZYK)