PINDEL Kazimierz

Ur. 1 I 1938 w Jeleśni w pow. Żywieckim w woj. krakowskim (ob. woj. śląskie), w rodzinie robotniczej. W 1956 r. ukończył Technikum Ekonomiczne w Żywcu i otrzymał nakaz podjęcia pracy w Bytomiu, a następnie w Żywcu w Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego. Po dwóch latach pracy zaw., chcąc połączyć swoje zainteresowania historią, które wyniósł z domu rodzinnego, m. in. z rozmów z ojcem – żołnierzem kampanii polskiej 1939 r. oraz służbą wojsk., 25 IX 1958 rozpoczął studia w Oficerskiej Szk. Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie. Ukończył je w 1961, a następnie został skierowany do pełnienia zaw. służby wojsk. do jednostki artylerii przeciwlotniczej Pomorskiego Okr. Wojsk.  w Rogowie. Bardzo szybko dał się poznać jako świetnie wyszkolony, wymagający i sprawiedliwy oficer, wysoko oceniany przez przełożonych oraz szanowany przez podwładnych. Dlatego szybko awansował w wojsk. hierarchii służbowej na stanowisko d-cy baterii artylerii przeciwlotniczej. W wolnych chwilach samodzielnie pogłębiał wiedzę historyczną przez studiowanie prac najwybitniejszych historyków wojskowości oraz czasopism historyczno-wojsk.

Po kilku latach intensywnej służby w jednostce wojsk. w Rogowie, przerwał tak dobrze zapowiadającą się karierę oficera d-cy – specjalisty z zakresu obrony przeciwlotniczej i postanowił rozpocząć realizację życiowej pasji – podjął wyż. studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych, aby w przyszłości zostać zawodowym historykiem – badaczem wojskowości pol. XX w. D. 1 IX 1965 por. P. zakończył pierwszy etap zaw. służby wojsk. i rozpoczął stacjonarne studia magisterskie na Wydz. Historyczno-Politycznym Wojskowej Akademii Politycznej (WAP) w W. Pracę magisterską pt. Śląskie oddziały Obrony Narodowej we wrześniu 1939 roku pocz. przygotowywał pod kierownictwem nauk. prof. dr. hab. Stanisława Herbsta, a następnie prof. dr. hab. Kazimierza Sobczaka. Studia ukończył w 1969 r. z wynikiem bardzo dobrym i tytułem zaw. magistra historii, a za pracę magisterską uzyskał wyróżnienie rektora WAP.

Po ukończeniu studiów magisterskich przez dwa l. (1969-71) ponownie pełnił zaw. służbę wojsk. w jednostce przeciwlotniczej Pomorskiego Okr. Wojskowego w Rogowie. Konsekwentnie i umiejętnie łączył ją z pogłębianiem wiedzy historycznej i podwyższaniem kwalifikacji zaw., ponieważ w 1971 r. rozpoczął eksternistyczne studia doktoranckie na Wydz. Historyczno-Politycznym WAP, uczestniczył w semi­narium doktoranckim prof. K. Sobczaka. W tym samym czasie został skierowany na stanowisko wykładowcy w Cyklu Przedmiotów Społ.-Politycznych Wyż. Szk. Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, prowadził zajęcia dydaktyczne z podchorążymi z historii Polski oraz z historii wojskowości.

W 1976 r. przedstawił pracę doktorską pt. Obrona Narodowa we wrześniu 1939 roku, na podstawie której uzyskał st. nauk. dr. nauk humanistycznych w zakresie historii. Dysertacja została bardzo wysoko oceniona i otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopol. konkursie na prace kwalifikacyjne. W tym samym r. awansował na wyż. stanowisko służbowe, ponieważ został adiunktem w Cyklu Przedmiotów Społ.-Politycznych Wyż. Szk. Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz z-cą kierownika Cyklu, a 20 VIII 1978 jego kierownikiem. W l. 1978-81, jako kierownik Cyklu Przedmiotów Społ.-Politycznych Wyż. Szk. Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, opracował i wdrażał nowoczesny system wychowania jej pchor. oraz kontynuował karierę naucz. akademickiego, badacza – historyka wojskowości pol. i organizatora procesu dydaktycznego. W tym okresie, w pracach dyplomowych, przygotowywanych pod jego kierownictwem nauk., podejmowano mało spopularyzowane i znane tematy z historii pol. artylerii przeciwlotniczej oraz metodyki kształtowania postaw żołnierzy WP. Jednocześnie pracy akademickiej nie ograniczał do szkolnictwa wojskowego, ponieważ w ramach współpracy z uczelniami cywilnymi, prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z historii najnowszej ze studentami WSP w Słupsku, również zyskując wysokie oceny w nowym środowisku za jakość zajęć, kulturę osobistą.

Po kilku l. pracy dydaktycznej, nauk. i organizacyjnej w koszalińskiej uczelni, kształcącej oficerów – specjalistów artylerii przeciwlotniczej, 29 I 1981 został służbowo przeniesiony na stanowisko adiunkta do Oddz. Naukowego WAP, odpowiadał za plano­wanie i koordynację działalności nauk.-badawczej, w ten sposób pogłębiał wiedzę z zakresu organizacji procesu badań oraz wiedzę i umiejętności historyka wojskowości. Po trzech l. pracy w Oddz. Naukowym, w 1984 r. P. powierzono stanowisko docenta w Katedrze Historii Polski Wydz. Nauk Politycznych WAP. W procesie dydaktycznym oraz w prowadzonych badaniach nauk. nadal zajmował się gł. historią wojskowości i polityczną RP w okresie międzywojennym. W 1989 r. został wyznaczony na stanowisko kierownika Katedry Historii Polski. Jednocześnie przez cały ten czas intensywnie pracował nauk., odbywał kwerendy archiwalne i biblioteczne, wydawał drukiem kolejne publikacje. W efekcie 30 I 1990 na podstawie oceny ogólnej dorobku nauk. i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Śląsk w systemie obronnym Polski w l. 1918-39 uzyskał st. nauk. dr. habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność najnowsza historia wojskowa, nadany uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego (WIH). W tym samym r., w wyniku zmian w strukturze wyż. szkolnictwa wojskowego i rozwiązania WAP, P. powierzono stanowisko kierownika Katedry Historii Powszechnej i Polski na Wydz. Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej (AON). W 1995 r. w wyniku zmian struktury organizacyjnej uczelni, został wyznaczony na stanowisko prof. nadzwyczajnego w Katedrze Historii Sztuki Wojennej Instytutu Nauk Humanistycznych AON.

Na pocz. 1996 r. płk dr hab. P. zakończył, trwającą 38 l. służbę wojsk., z tego 35 l. zawodową na stanowiskach służbowych od d-cy plut. do szefa katedry, ale jednocześnie rozpoczął kolejny etap kariery zaw. jako naucz. akademicki w uczelni cywilnej. Jego doświadczenie, osiągnięcia dydaktyczne i nauk. z zakresu historii wojskowości i historii najnowszej Polski oraz organizacji procesu kształcenia w uczelni wyż. doceniły władze WSR-P (od 1 X 1999 AP) w S. D. 1 lI 1996 rozpoczął pracę na stanowisku prof. nadzwyczajnego oraz kierownika Zakładu Historii Wojskowej w Instytucie Historii Wydz. Humanistycznego. Już po kilku latach pracy nauk.-dydaktycznej w nowej uczelni, 1 X 1999 P. został z-cą dyr. Instytutu Historii (IH) Wydz. Humanistycznego AP. Od 1 lI 2001 został zatrudniony w AP na stanowisku prof. nadzwyczajnego na czas nieokreślony, a 22 XI 2004 na stanowisku prof. zwyczajnego. Jako prof. AP otrzymał 16 X 2001 tytuł prof. nauk humanistycznych. D. 30 IX 2008, w związku z osiągnięciem 70 lat, zakończył pracę nauk.-dydaktyczną w AP.

Rozwój naukowy P. przebiegał w kilku okresach, jak już wspomniano, zapoczątkowała go publiczna obrona dysertacji doktorskiej i uchwała Rady Wydz. Historyczno-Politycznego WAP z 19 VI 1976 o nadaniu st. dr. nauk humanistycznych w zakresie historii. W kolejnych l. zebrany obszerny materiał źródłowy oraz dalsze, systematyczne badania nad Obroną Narodową zaowocowały opublikowaniem cennych publikacji nauk. jego autorstwa, dotyczących tego obszaru badawczego. Najważniejszą z nich była monografia, wydana w 1979 r., w kolejną rocznicę kampanii polskiej 1939 r., przez Wydawnictwo MON pt. Obrona Narodowa 1937-39,  za którą otrzymał wyróżnienie ministra obrony narodowej. Stanowiła ona wysoko ocenione przez historyków wojskowości podsumowanie wieloletnich badań P.  nad tą problematyką oraz pionierskie w pol. historiografii nauk. opracowanie, bazujące na starannych i obszernych kwerendach źródłowych, przeprowadzonych, gł. w CAW. Zarówno ta monografia, jak i artykuły nauk., popularno nauk., a także referaty i komunikaty wygłoszone przez P. na konferencjach i sympozjach nauk., umożliwiły najpełniejszą w pol. historiografii wojskowej analizę genezy, przebiegu formowania, możliwości bojowych oraz zadań formacji Obrony Narodowej w działaniach wojennych kampanii pol. 1939 r. Już wtedy jego dorobek nauk. znalazł trwałe miejsce w historiografii i uznanie środowiska historyków, zajmujących się wojskowo­ścią polską okresu międzywojennego oraz kampanii pol. 1939 r.

Po uzyskaniu st. nauk. dr. nadal pogłębiał swoje zainteresowania historią wojskowości, obok problemu Obrony Narodowej, jego badania objęły genezę, tworzenie i funkcjonowania systemu obronnego międzywojennej Rzeczypospolitej, a badania skoncentrował na jednym z najważniejszych obszarów operacyjnych państwa – pol. części Górnego Śląska. Ukoronowaniem wieloletnich badań oraz starannych i obszernych kwerend archiwalnych i bibliotecznych była rozprawa habilitacyjna pt. Śląsk w systemie obronnym Polski w l. 1918-39, którą obronił 30 I 1990 w WIH, otrzymując st. nauk. dr. habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, w specjalności historia wojskowa. Praca habilitacyjna zyskała wysokie oceny specjalistów, stanowiła podsumowanie badań systemu obronnego międzywojennej Polski. Rozprawa habilitacyjna, rozszerzona o nowe ustalenia, została wydana drukiem przez Wydawnictwo „Bellona”, również uzyskała wysokie oceny znawców problemu.

Po uzyskaniu st. nauk. dr. habilitowanego obszar zainteresowań nauk. P. znacząco się poszerzył, m.in. o zagadnienia związane z procesem tworzenia WP w okresie międzywojennym i jego rozwojem organizacyjnym do 1939 r. oraz funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu obronnego państwa, a zwłaszcza jego struktur pozamilitarnych. Problematyki tej dotyczą publikacje zwarte pt: Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej (W. 1995), stanowiąca podsumowanie wieloletnich, szczegółowych badań nad tą problematyką; Śląsk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej (W. 1998) i Polska południowa w systemie obronnym Drugiej Rzeczypospolitej (S. 2001) oraz artykuły nauk. i popularnonauk., a także re­feraty wygłoszone w czasie konferencji nauk. W okresie pracy nauk.-dydaktycznej w AON P. kierował międzynarodowym tematem badawczym pt. „Polskie i czeskie drogi do niepodległości po I oraz II woj. świat.” Efekt wspólnych badań naukowców polskich i czeskich stanowi wieloautorska monografia, wydana w jęz. czeskim, pt. Ceskoslovenske a polske cesty ke svobode a suverenite. Sbornik, Brno 1996, która m.in. zawiera naukowe opracowanie K. Pindla pt. Polska armada garantem bezpecnosti, suverenity a nezavislosti II Polske Republiky.

Zbliżonej tematyki dotyczą także inne wydawnictwa: Polityczne i wojskowe aspekty systemu obronnego II Rzeczypospolitej (W. 1991), Planowanie wojenne w Polsce w l. 1935-39 [w:] Planowanie wo­jenne w Polsce w l. 1918-56 (W. 1996), Wpływ geopolitycznego położenia Polski na strategiczne planowanie obronne II Rzeczypospolitej („Zeszyty Naukowe WAP”1990 nr 2), Udział Chorzowskiego Batalionu Obrony Narodowej w przygotowaniach do obrony Górnego Śląska i w walkach we wrześniu 1939 r. [w:] Chorzowianie
w II woj. świat. (Chorzów 1996), Militarna kontynuacja powstańczego wysiłku zbrojnego na obszarze nad Odrą i Olzą w l. 1922-39 [w:] Nad Odrą, Olzą i Bierawką podczas III powstania śląskiego (Bytom 1995), Polityczno-wojskowe aspekty obrony cywilnej II Rzeczypospolitej („Wychowanie Obronne” 1992, nr 2-3), Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w dziejach II Rzeczypospolitej (1927-1939) („Wychowanie Obronne” 1992, nr 4), Samoobrona ludności cywilnej na ziemiach polskich - aspekt historyczny i współczesność [w:] Samoobrona powszechna („Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej”, W. 1997), Przygotowania obronne w II Rzeczypospolitej, [w:] Przygotowania obronne społeczeństwa (red. J. Kunikowski, W. 2001, s. 15-31)

Do 1998 r. badania P. koncentrowały się na historii najnowszej Polski, a zwłaszcza na dziejach WP w okresie międzywojennym. Z tego zakresu opublikował ogółem ponad 40 publikacji, z tego kilka zwartych. W zakresie kształcenia młodych kadr historyków do 1998 r. wypromował doktora historii i 30 magistrów. Kolejne lata przyniosły dalsze publikacje nauk., które znacząco powiększyły dorobek nauk. oraz umocniły jego pozycję w środowisku siedleckich historyków. Było ono młodym zespołem, którego czł. w dużym stopniu wcześniej byli pracownikami naukowymi WIH lub nauk.-dydaktycznymi uczelni wojskowych, gł. AON. P. zajmował się historią wojskowości XX w., gł. historią WP, a także problematyką obrony cywilnej oraz obrony terytorialnej w Polsce międzywojennej. W 2001 r. w IH AP kierował realizacją tematu badawczego pt. „System obronny Polski w l. 1918-39” oraz „Miejsce i rola Polski Środkowej w systemie obronnym państwa”.

Kolejny etap rozwoju dorobku nauk., dydaktycznego oraz organizacyjnego P. stanowiło otrzymanie 16 X 2001, na wniosek Rady Naukowej WIH, tytułu nauk. prof. nauk humanistycznych. Szczególnie wysoko recenzenci ocenili monografię pt. Polska południowa w systemie obronnym Drugiej Rzeczypospolitej (S. 2001), będącą najważniejszą w ocenianym dorobku nauk. Monografia całościowo i wieloaspektowo ukazała badany problem, tworzą ją wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie, bibliografia, wykaz schematów i szkiców oraz streszczenie w jęz. ang. Autor przeanalizował w omawianej publikacji polit. i wojsk. aspekty odzyskania przez Polskę Małopolski i Śląska, rolę płd. Polski w systemie obronnym państwa w l. 1921-39, bezpośrednie przygotowania do obrony na płd.-zachodnim kierunku operacyjnym wiosną i latem 1939 r. oraz rolę badanego obszaru w kampanii pol. 1939 r.: działania wojenne na płd.-zachodnim i płd. kierunku operacyjnym podczas bitwy granicznej (1-6 IX 1939) i działania wojenne w Polsce płd. i płd.-wschodniej we IX 1939.

Należy podkreślić nowatorski charakter badań nauk. i będących ich efektem publikacji autorstwa P., dotyczących planowania wojennego w RP w okresie międzywojennym oraz pozamilitarnych elementów jej systemu obronnego. Wypełniły one poważną lukę w pol. historiografii oraz zainspirowały innych badaczy do podjęcia omawianej problematyki. Kolejnym obszarem badawczym P. były działania wojenne kampanii pol. 1939 r., które pozostawały w centrum jego zainteresowań przez cały okres działalności badawczej.

P. również aktywnie uczestniczył w życiu nauk.: w konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz w ogólnopol. konferencjach historyków wojskowości. Kierował przygotowaniami nauk. i organizacyjnymi do VII Forum Historyków Wojskowości, które odbyło się w AP 17 i 18 IX 2003. Zostało uznane za ważne wydarzenie nauk. środowiska pol. historyków wojskowości, a jego podsumowaniem była bardzo dobrze przyjęta monografia, która zawiera wygłoszone na nim referaty. Monografię Źródła w badaniach historii wojskowej. VII Forum Historyków Wojskowości (Toruń 2004), starannie zredagowaną przez P., tworzy: wstęp, 50 referatów, przygotowanych i wygłoszonych w czasie VII Forum przez historyków z kilkunastu pol. wyż. uczelni i kilku ośrodków nauk. oraz podsumowania, dokonanego przez prof. Benona Miśkiewicza, omówienia dyskusji, wykazu uczestników i fotografii.

Referaty, przygotowane i wygłoszone przez P. w czasie ogólnopol. spotkań historyków wojskowości oraz konferencji nauk., zostały opublikowane w monografiach wieloautorskich, m.in.: Manewr znad Wieprza [w:] Bitwa warszawska 1920 r. - Aspekty militarne (W. 1995), Ziemie północno-wschodnie w planowaniu obronnym II Rzeczypospolitej i w wojnie 1939 r. [w:] Materiały z sympozjum na temat: Ziemie Północno-Wschodnie w działaniach militarnych i dyplomatycznych w l. 1914-46 (W.-Węgorzewo 1995), Miejsce Górnego Śląska w systemie obronnym II Rzeczypospolitej [w:] Rola i miejsce Górnego Śląska w II Rzeczypospolitej. Materiały z sesji naukowej (Bytom-Katowice 1995), Podlasie jako teren prowadzenia działań wojennych w zamierzeniach planistycznych okresu międzywojennego i w wojnie 1939 roku [w:] ZWZ – AK na Podl. Materiał z konferencji nauk., red. nauk. P., A. Kołodziejczyk (S. 1998), Odbudowa i rozwój organizacyjny WP w l. 1918-21 [w:] Rok 1918 na Podl. Materiał z konferencji, red. nauk. P., A. Kołodziejczyk (S. 2001), Obrona Narodowa i obrona cywilna we wrześniu 1939 r. [w:] Podl. w działaniach wojennych we wrześniu 1939, red. P. (S. 2003), Historia wojskowa i historycy wojskowości w AP w S. [w:] Źródła w badaniach historii wojskowej. VII Forum Historyków Wojskowości, red. nauk. P. (Toruń 2004).

P. brał również aktywny udział w przygotowaniu do druku materiałów z konferencji nauk., które organizował lub współorganizował, jako ich red. nauk. W okresie pracy w AP skoncentrował swoją aktywność badawczą na problematyce systemu obronnego II Rzeczypospolitej, której m.in. dotyczą następujące publikacje: Ziemie południowo-wschodnie w systemie obronnym II Rzeczypospolitej i wojnie obronnej 1939 r. [w:] Działania militarne w Polsce płd.-wschodniej, red. nauk. Wiesław Wróblewski, W. 2000, s. 311-34; Śląsk w polskich planach operacyjnych w l. 1925-39 [w:] Działania militarne w Polsce płd.-zachodniej, red. nauk. Wiesław Wróblewski, W. 2001, s. 305-317; Polska płd. w systemie obronnym Drugiej Rzeczypospolitej, S. 2001. P., jako liczący się w kraju specjalista z zakresu dziejów obrony terytorialnej w Polsce, przygotował bardzo dobrze przyjęty referat dla członków Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pt. „Historyczne aspekty obrony tery­torialnej w Polsce”, który wygłosił na jej posiedzeniu w III 1999.

Prowadząc badania nauk. oraz systematycznie publikując ich efekty, jednocześnie od 1971 r. nieprzerwanie uczestniczył w realizacji procesu dydaktycznego, pocz. w wyż. szkolnictwie wojsk., ponieważ był pracownikiem trzech uczelni wyższych, podporządkowanym MON i kształcących oficerów WP: Wyż. Szk. Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, WAP i AON, a od 1 II 1996 także w wyż. szkolnictwie cywilnym – w siedleckiej WSR-P, w 1999 r. przekształconej w AP. W uczelniach wojsk. prowadził wykłady z następujących przedmiotów: historii Polski w l. 1918-39, wojskowości Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym i z historii sztuki wojennej oraz konwersatoria, seminaria i ćwiczenia na studiach doktoranckich, magisterskich i podyplomowych, a także na Podyplomowym Studium Operacyjno-Strategicznym w AON. W S. prowadził zajęcia z historii Polski w l. 1918-39, wykład monograficzny z historii wojskowości oraz seminarium magisterskie.

Pracując w szkolnictwie wyż. sprawował merytoryczny nadzór nad planowaniem i prowadzeniem działalności nauk. i dydaktycznej. Przez pięć l. był kierownikiem katedry w wyż. szkolnictwie wojsk., a w AP przez trzy l. (1999-2002) z-cą dyrektora IH oraz w l. 1996-2008 kierownikiem Zakładu Historii Wojskowej tego Instytutu. Wniósł istotny wkład w opracowywanie programów ramowych i szczegółowych przedmiotów prowadzonych w IH AP, co umożliwiło usprawnienie organizacji toku studiów oraz poprawę jakości i systematyczną modernizację procesu dydaktycznego.

W zakresie kształcenia młodych historyków prowadził seminaria magisterskie w wyż. uczelniach wojsk., a następnie w siedleckiej AP, na których wypromował kilkudziesięciu magistrów historii i oficerów dyplomowanych oraz kierował przygotowaniem prac koń­cowych na studiach podyplomowych. W IH Wydz. Humanistycznego AP w S. prowadził cieszące się dużym zainteresowaniem studentów seminaria magisterskie, w których uczestniczyło osiemdziesięciu magistrantów, m.in. w r. akademickim 2007/2008 16 studentów przygotowywało pod jego kierownictwem prace magisterskie z obszaru historii wojskowości pol. oraz z historii najnowszej Polski. P. był również promotorem dwóch rozpraw doktorskich, które dotyczyły niedostatecznie przebadanych tematów badawczych z dziejów militarnych Rzeczypospolitej. O wysokim poziomie obu dysertacji świadczy ich wydanie drukiem przez renomowane, ogólnopolskie wydawnictwa nauk.: Rafał Roguski, Południowe Podlasie w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w l. 1918-39, W. 2010; Piotr Rozwadowski, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-39, W. 2000.

Rady nauk. kilku uczelni wyż. i instytutów nauk. powierzały P. przygotowanie recenzji rozpraw doktorskich, w tym m.in.: mgr. Aleksandra Woźnego pt. Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w l. 1933-39, obrona w WIH w 1996 r. oraz mgr. Jarosława Piątka pt. Generalny Inspektorat Kawalerii 1921-26, obrona również w WIH w 1996 r., a także oceny dorobku nauk. kandydatów do st. dr. habilitowanego. Przygotował dwie recenzje habilitacyjne, czternaście recenzji rozpraw doktorskich, sześć recenzji wydawniczych oraz siedem recenzji innych opracowań nauk. i dwie opinie na zamówienie Komitetu Badań Naukowych.

Dorobek P. jako badacza wojskowości pol. XX w. tworzy kilkadziesiąt prac nauk. i liczne publikacje popularyzatorskie. Pod koniec I 2004 dorobek nauk. P. stanowiło 89 publikacji i opracowań nieopublikowanych, z których 49 po uzyskaniu st. nauk. dr. habilitowanego. Wśród nich są cztery monografie (z tego trzy wydane przez Bellonę). Z kolei jego aktywność dydaktyczna obejmuje ponad 10 tysięcy godzin zajęć, gł. wykładów i seminariów, przeprowadzonych w kilku uczelniach wyż.: trzech wojsk. oraz w AP w S. Dodać do tego należy poważny wysiłek organizacyjny i administracyjny, związany z pełnieniem funkcji w szkolnictwie wyż., m.in. przez 3 l. od 1 X 1999 do 30 IX 2002 r. z-cy dyrektora IH Wydz. Humanistycznego AP w S. oraz od 1996 r. do 2008 r. kierownika Zakładu Historii Wojskowości.

Za wieloletnią pracę nauk., dydaktyczną, organizacyjną i wycho­wawczą został uhonorowany wieloma odznaczeniami państw., w tym: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN i innymi odznaczeniami resortowymi, a także uczelnianymi, m.in. Za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki. P. był lubiany i szanowany przez współpracowników oraz studentów, był wymagającym, ale jednocześnie życzliwym przełożonym, kolegą oraz nauczycielem akademickim.

Z okazji 70-tych urodzin P. grono jego przyjaciół i współpracowników przygotowało starannie wydaną księgę jubileuszową, złożoną z jego biografii nauk., bibliografii prac nauk. oraz 56 artykułów, ukazujących gł. mało znane aspekty rozwoju wojskowości pol. i historii najnowszej Polski: Z dziejów wojskowości polskiej. Księga jubileuszowa Profesora Kazimierza Pindla w 70.rocznicę urodzin, red. nauk. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, W.-S. 2008. Spotkanie okolicznościowe, z udziałem kierownictwa AP i Wydz. Humanistycznego oraz licznie przybyłych przyjaciół i współpracowników Jubilata, odbyło się 20 lI 2008 w Sali Senatu AP.

Zm. w W. po ciężkiej chorobie 19 I 2009 i został pochowany na Cm. Północnym (Wólka Węglowa), pożegnała go rodzina, władze AP, jej Wydz. Humanistycznego i IH, licznie zebrani przyjaciele, współpracownicy oraz studenci i absolwenci siedleckiej uczelni i uczelni wojskowych, w których pracował.

P. był szczęśliwym mężem, związek małż. zawarł 18 IV 1964, ojcem dwóch synów: Mariusza, ur. 4 II 1971 i Rafała, ur. 11 VII 1976 oraz dziadkiem.


Bibliografia publikacji pracowników IH WSRP w S. za l. 1991-98, red. T. Boruta, R. Dmowski, S. 1999, s. 35, 126-127; Bibliografia publikacji pracowników Wydz. Humanistycznego AP w S. z l. 2000-2005, oprac. zbiorowe pod red. E. Jarmocha i K. Wojtczuk, S. 2006, s. 74-75; „Historia i Świat”, 2017, t. 6 (Włodarkiewicz W.); Pindel K., Historia wojskowa i historycy wojskowości w AP w S., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2003, nr 1, s. 268; Źródła w badaniach historii wojskowej. VII Forum Historyków Wojskowości, red. nauk. K. Pindel, Toruń 2004; Z dziejów wojskowości polskiej. Księga jubileuszowa Profesora Kazimierza Pindla w 70.rocznicę urodzin, red. nauk. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, W.-S. 2008; Arch. UPH w S., Akta Personalne prof. dr. hab. Kazimierza Pindla.

(autor Wojciech WŁODARKIEWICZ)