KOBYLINSKI Witold

Ur. się 4 XII 1925 w Kudelczynie, pow. sokołowski, w rodzinie Aleksandra i Bolesławy z Osińskich, rolników o szlacheckich korzeniach, jako najstarszy spośród pięciu braci. Ochrzczony 20 XII 1925 w kościele w Rozbitym Kamieniu (ob. diec. drohiczyńska). Tam w 1938 r. ukończył siedmioklasową szk. powsz. i rozpoczął naukę w Gim. Ks. Salezjanów im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podl. Podczas okupacji niem. kontynuował naukę na tajnych kompletach. W 1946 r. zdał maturę w salezjańskim Lic. Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podl., by następnie wstąpić do WSD im. Benedykta XV w S. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 IV 1952 z rąk bp. Ignacego Świrskiego (zob.). W l. 1952-53 pracował jako wikariusz w kolegiacie w Janowie Podl., a następnie w l. 1953-55 w par. pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.


W 1955 r. K. otrzymał pierwszą samodzielną placówkę jako rektor filii duszpasterskiej w Gocławiu. W 1959 r. rozpoczął pracę w Kurii Biskupiej w S. jako referent ds. zakonnych, a następnie ds. duszpasterskich, ds. środków społecznego przekazu myśli i spraw turystyczno-wczasowych. Równocześnie w 1960 r. rozpoczął studia z prawa kanonicznego na KUL, które przerwał po kilku miesiącach z powodu kłopotów zdrowotnych. D. 19 V 1970 został mianowany prob. par. pw. św. Ludwika we Włodawie i jednocześnie dziekanem włodawskim. Dwa lata później 18 VIII 1972 objął par. dziekańską pw. Św. Trójcy w Radzyniu Podl. W czasie pobytu w Radzyniu Podl. pełnił również takie funkcje kościelne jak: sędzia prosynodalny, czł. Rady Nadzorczej (Consilium a Vigilantia), prob. konsultor, delegat ds. gospodarczych WSD w S., czł. zespołu nadzorującego budowę gmachu nowego seminarium w Opolu Nowym k. S. Pełniąc funkcję radzyńskiego prob. i dziekana dał się poznać jako świetny kaznodzieja (pod koniec życia nazywano go “pierwszą szablą wśród kaznodziejów”) oraz bezkompromisowy obrońca wiary i godności ludzkiej walczący z ateizacją w okresie komunistycznej dyktatury.

Wiele uwagi K. poświęcał pracy z radzyńską inteligencją, widząc w tym sposób walki z komunistyczną ideologią. Organizował spotkania ze znanymi kat. naukowcami poświęcone problematyce Soboru Watykańskiego II, godności człowieka, pracy ludzkiej, praw człowieka. Z dużym zaangażowaniem angażował się w katechizację uczniów, pracę formacyjną przyparafialnych grup, oprawę uroczystości kościelnych i ruch pielgrzymkowy. Od 1978 r. zabiegał o pozwolenie na budowę w Radzyniu Podl. drugiego kościoła, co uważał za jedno z najważniejszych swoich zadań. Napotykało to duże opory ze strony władz. Dopiero w 1983 r., po długich staraniach, udało się uzyskać stosowne pozwolenie. W tym też r. na wniosek bp. Jana Mazura (zob.) papież Jan Paweł II przyznał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości, czyli prałata. Energicznie podjął sprawy wznoszenia świątyni.

D. 9 I 1989 K. złożył rezygnację z pełnionych urzędów i funkcji, i przeszedł na emeryturę. Został przeniesiony do par. pw. św. Jana Kantego w Legionowie. Jako rezydent gorliwie włączył się w posługę duszpasterską w konfesjonale i na ambonie, stając się znanym i cenionym kaznodzieją diec. warszawsko-praskiej. Przez pewien czas opiekował się również scholą młodzieżową oraz Kołem Nieustającego Różańca, a także sprawował funkcję przewodnika pielgrzymek do Rzymu. W 2010 r. przeniósł się do Domu Księży Emerytów w S., a potem do nowo otwartego domu dla emerytowanych księży w Opolu Nowym k. S. 25 VI 2012 w Radzyniu Podl. w par. Św. Trójcy K. uroczyście obchodził 60-lecie kapłaństwa, celebrując mszę św. w obecności ponad 20 ks. wywodzących się z tutejszej par. W wygłoszonej homilii podsumował lata swojej drogi kapłańskiej, wspominał najważniejsze wydarzenia i ludzi, którzy mu towarzyszyli.

W 2014 r. ukazał się zbiór kazań K. z l. 2002-2006, zawierający 115 homilii. Promocja książki, z udziałem autora, miała miejsce w Radzyniu Podl. 11 V tego r.

Zm. 23 IX 2014 nie doczekawszy wydania drugiego t. kazań za l. 2006-10, który wyszedł drukiem w 2015 r. Pogrzeb odbył się 6 IX 2014 w rodzinnej par. pw. Świętej Trójcy w Rozbitym Kamieniu.


Kołodziejczyk M., Ks. prałat Witold Kobyliński – biografia, [w:] W. Kobyliński, Kazania, cz. 1 (2002-2006), Radzyń Podl. 2014; Korulczyk Sz., Ks. Witold Kobyliński (1925-2014), „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2019, t. 17, s. 356-57; Semeniuk T., Kalendarium Parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podl. oraz Dekanatu Radzyńskiego, Radzyń Podl. 2006; Kobyliński W. ks., Kazania, cz. 1 (2002-06), Radzyń Podl. 2014; tenże, Kazania, cz.2 (2006-10), Radzyń Podl. 2015; Błoński B. ks., Zmarł ks. prałat Witold Kobyliński, http://www.podlasie24.pl/kraj/kosciol/zmarl-ks.-pralat-witold-kobylinski-143b6.html; Hapka J., Pierwsza szabla wśród kaznodziei, https://radzyninfo.pl/aktualnosci/pierwsza-szabla-wsrod-kaznodziei.

(autor Dariusz MAGIER)