GOLENIEWSKA Miroslawa

Ur. się 30 III 1927 w Łukowie w rodzinie inteligenckiej, była c. Tadeusza i Zofii Barburskiej. Naukę w szk. powsz. ukończyła w 1939 r. w B. Podl., w kolejnych l. 1940-41 uczyła się w ukraińskiej szk. w Sarnach na Wołyniu. W 1948 r. otrzymała dyplom ukończenia nauki w gim. i w lic. typu matematyczno-fizycznego w B. Podl., po czym podjęła studia wyż. na Wydz. Farmaceutycznym UW, dyplom mgr. farmacji uzyskała 30 IX 1952.

D. 1 II 1952 została zatrudniona w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej Akad. Medycznej, a st. dr. farmacji otrzymała 13 I 1962 na podstawie rozprawy Związki filogenetyczne i geobotaniczne Grzybieni północnych, Nymphae candida Presl, w rodzinie Nymphaeaceae oraz badania anatomiczne i chemiczne tego gatunku. W d. 15 VI 1968 uzyskała st. dr. habilitowanego na podstawie rozprawy Studium botaniczno-farmaceutyczne o Cabombaceae, Nymphaeceae i Nelumbonaceae. W 1978 r. otrzymała profesurę nadzwyczajną, a w t. r. została mianowana na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, którymi kierowała aż do 2002 r. W 1991 r. uzyskała tytuł prof. zw. W l. 1972-81 pełniła funkcję prodziekana, a w l. 1981-87 także dziekana Wydz. Farmaceutycznego Akad. Medycznej. Była czł. PAN, wielokrotnie wybierana na kierownicze stanowiska w komisjach oraz w komitetach nauk o leku, także czł. pol. i europejskich tow. nauk., m.in. Pol. Tow. Farmaceutycznego i Tow. Botanicznego, Międzynarodowego Tow. Kultury Roślin Tkankowych i Tow. Roślin Leczniczych.

Opublikowała ponad 200 prac nauk., w tym połowa ukazała się w jęz. ang., również kilka rozdziałów prac nauk. G. została opublikowana za granicą – zaś wspólnie z Henrykiem Bukowieckim przygotowała podręcznik dla studentów farmacji pt. Botanika farmaceutyczna (W. 1973), wypromowała też kilkunastu dr. i dr. habilitowanych z dziedziny farmacji.

G. była uczennicą prof. H. Bukowieckiego (1903-86), znanego pol. farmaceuty, zajmującego się botaniką farmaceutyczną, pracowała wiele lat pod jego kierunkiem, odbyła także kilka stażów nauk. w ZSRR i w Wielkiej Brytanii. Organizowała i prowadziła badania nauk. w zakresie biotechnologii roślin leczniczych, botaniki farmaceutycznej, fitochemii, kultur tkankowych roślin in vitro. Pocz. zajmowała się historią botaniki, także cytologią roślin, a później biotechnologią roślin leczniczych. G. była wybitnym naukowcem – farmaceutą, cenionym w kraju i za granicą badaczem, zaś jej niekwestionowane zasługi polegały na upowszechnieniu biotechnologii roślin leczniczych jako nowatorskiego kierunku badań nauk. w Polsce.

W 2004 r. otrzymała doktorat honoris causa Akad. Medycznej w L., była także odznaczona OOP (dwukrotnie) i licznymi odznaczeniami zaw. i akademickimi.

Zm. 16 IX 2014 w W., pochowana została wspólnie z mężem w grobie rodzinnym na Cm. Powązkowskim (Stare Powązki), kwat. 94/4/6. Ze związku małż. (od 23 VI 1952) z Janem Furmanem (1929-66) – zob., architektem warszawskim, nie zostawiła dzieci.


Hübner’s Who is Who, vol.I, W. 2004; Kartoteka Osobowa Lekarzy i Farmaceutów w Gł. Bibl. Lekarskiej (nekrologi); Arch. Warszawskiego Uniw. Medycznego: sygn. 830/9/2 (doktorat), sygn. 851/10/1 (habilitacja), sygn. 892/20/1 (profesura) oraz kwestionariusze osobowe i dokumentacja personalna z l. 1967-90 – fot.; Wikipedia (M. Goleniewska-Furman); Bibliografia Publikacji Pracowników Warszawskiego Uniw. Medycznego (internet).

(autor Marek WAGNER)