BRODZNISKI

Ur. się w 1866 r. w Kobryniu (ob. Białoruś), syn Władysława i Jakubiny z Zadarowskich. Po Powstaniu Styczniowym Brodzińskim skonfiskowano majątek i zmuszono do zmiany miejsca zamieszkania. B. studiował na uniw. w Tartu (ob. Łotwa) i Liége (Belgia). Brak konkretnej informacji o dacie rozpoczęcia działalności mecenasa B. jako adwokata przysięgłego w S., można natomiast przypuszczać, że nastąpiło to pod koniec XIX w. lub na pocz. XX w. Wymienia go kalendarz prawniczy na r. 1905, ale nie ma go na podobnej liście z r. 1897. Adwokat Apolinary Hartglas, który ok. r. 1907 aplikował u mecenasa B., wspominał go po latach jako człowieka zamożnego, adwokata o małej praktyce, nieuganiającego się za sprawami, uchodzącego za postępowca. Po śmierci adw. Stanisława Sunderlanda (1912) na mocy decyzji zebrania ogólnego Sądu Okręgowego w S. mecenas B. został likwidatorem kancelarii zmarłego.

B. był społecznikiem, w l. 1903-6 prezesem Siedleckiego Tow. Muzycznego, czł. komitetu redakcyjnego Głosu Podlasia, członkiem komitetu budowy kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w r. 1910 został prezesem ochotniczej straży ogniowej. Wspomagał finansowo Tow. Przyjaciół Młodzieży przy Żeńskiej Szk. Handlowej Jadwigi Barszczewskiej. W VII 1915 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego i przewodniczył sekcji miejskiej. Po rezygnacji księdza kanonika Józefa Scipio del Campo z funkcji prezesa Rady Miejskiej w S. jesienią 1915 r. B. został powołany na jego miejsce. W r. 1915, na skutek zarządzenia niem. władz okupacyjnych, objął stanowisko notariusza i pełnił tę funkcję do końca życia.

Ożenił się z Jadwigą Wiktorią z Łagunów, naucz., która w r. 1896 założyła w S. bibliotekę-czytelnię, działaczkę Tow. Dobroczynności i fundacji „Sierociniec”. Płyta epitafijna upamiętnia ją jako bojowniczkę o polską szk. w l. 1904-5. Zm. 5 II 1962 w wieku 94 lat. Małżonkowie mieli dwoje dzieci, syna Włodzimierza – ucznia siedleckiego gim, który zm. w r. 1911 w wieku 18 lat, i córkę Irenę, po mężu Płażewską (zob.), która rozpoczęła studia prawnicze w Warszawie w 1915 r., pierwszą kobietę adwokata w Siedlcach.

B. zm. 5 V 1919 w S. i został pochowany na cm. przy ul. Cmentarnej.
„Głos Podlasia” 1910, nr 35 z 24 XII, 1911, nr 1 z 4 III, s. 1, 1913, nr 38 z 20 IX; Kuć-Staniszewska A., Wspomnienia z okupacji niem. 1915-18, W. 1939, s.18, 20,29, 34; Hartglas A., Na pograniczu dwóch światów, W. 1996, s. 128; Domagała K., Spełnione marzenia, S. 2009,  s. 132; Głowacka-Maksymiuk U., Gubernia siedlecka w l. 1905-7, W. 1985, s.50-51; Winter A., S. 1918-39, S. 2015, s.25, 126, 572, 598, 601; Urząd Stanu Cywilnego w S., Księga aktów stanu cywilnego par. św. Stanisława 1919 r., Akt zgonu Bronisława Brodzińskiego, nr 206/1919,  s. 211.

(autor Witold OKNIŃSKI)