Ptasinski nowy


Ur. 18 XI 1901 w Seroczynie (pow. siedlecki), s. Józefa, organisty w Seroczynie i Anieli z d. Skalskiej. W 1918 uk. Gim. Męskie im. Hetmana S. Żółkiewskiego w S. Od 1 XI 1916 działał w POW, sekcyjny w plut. szkolnym. W XI 1918 uczestniczył w rozbrajaniu Niemców.

Od 10 XI 1918 do 17 XI 1920 służył w 22 pp jako sierżant. W 1920 podjął studia prawnicze na UW, które od 1923 kontynuował systemem zaocznym, dyplom mgr. prawa otrzymał w 1927. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych był naucz. szkół powsz. w pow. siedleckim: w Pogonowie (1 II 1923 - 31 VII 1923), w Kotuniu (1 VIII 1923 - 9 III 1925) i w S. (10 III 1925 - 30 IX 1929). 3 VIII 1927 RM w S. wybrała go ławnikiem ZM z listy Bloku Pracy, funkcję tę pełnił do 28 II 1929, kierując Wydz. Gospodarczym. Od 1927 związany z Związkiem Naprawy Rzeczypospolitej, a w 1928 wstąpił do BBWR. W l. 1924-1925 był redaktorem „Życia Podlasia”. Od XI 1926 do 19 I 1927 był redaktorem i wydawcą „Placówki” pisma siedleckiej egzekutywy Zwiazku Naprawy Rzeczypospolitej. Przez wiele lat aktywnie działał w ZNP Szkół Powsz. w pow. siedleckim.

Przeniósł się do L., od 1 X 1929 do 1 IV 1939 był dyr. Izby Rzemieślniczej w L. Prowadził tu jednocześnie szeroką działalność naukowo-badawczą i wydawniczą, związaną z rozwojem rzemiosła w Polsce. Jednocześnie prowadził działalność polityczną jako kier. Sekretariatu Woj. BBWR w L. Z ramienia tej partii (19 XII 1934 - 1 IV 1939) był czł. RM L., aktywnie uczestniczył w pracy Komisji Finansowo-Budżetowej. Był również czł. Rady Naczelnej Związek Miast Polskich. W 1930 kandydował do Sejmu III kadencji z listy państwowej BBWR, lecz mandat poselski uzyskał dopiero 18 III 1932 z listy państwowej. Do 1935 zasiadał w klubie parlamentarnym BBWR. Bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z ramienia BBWR w wyborach 1935 i w 1938 z ramienia OZN. Po utworzeniu OZN, 11 IV 1937 został wybrany sekretarzem, a później wiceprezesem ZM w L.

Opublikował kilka prac naukowych, m.in.: Rzemiosło w Polsce współczesnej (L. 1934), Prawo rzemieślnicze (L. 1931), Struktura zawodów drobnoprzemyslowych. Według spisu z dnia 9 XII 1931 r. (L. 1938). Jego referat O zmiany życiowe w prawie ustrojowym rzemiosł, wygłoszony 24 VI 1937 na posiedzeniu komisji powołanej przez ministra Przemysłu i Handlu oraz opublikowany (L. 1937), stał się podstawą do opracowania projektów ustaw dotyczących rzemiosła. W 1939 przygotował do druku „Studium o rozmiarach, strukturze, wytwórczości i rozmieszczeniu rzemiosł w województwie lubelskim”, rozprawa ta nie ukazała się ze względu na wybuch II woj. świat.

W VI 1939 powrócił do S. i objął stanowisko naczelnika Wydz. Społecznego w ZM. Brał udział w wojnie obronnej 1939 jako sierż. WP m.in. w obronie W., dostał się do niewoli niemieckiej. Po kilku miesiącach przymusowej pracy na terenie Prus Wschodnich został na krótko przeniesiony do Dortmundu, a nast. osadzony w obozie jenieckim w Essen. Po wyzwoleniu obozu w 1945 działał na terenie Westfalii jako obrońca Polaków sądzonych przez sądy. Do Polski powrócił 1 VIII 1947 i osiadł w Szczecinie, gdzie od 1 IX 1947 do 1 VIII 1948 był dyr. Zakładu Doskonalenia Rzemiosła. W tym okresie był organizatorem Centrum Doskonalenia Rzemiosła w Szczecinie.

Żonaty z Zofią z Kucharków (II 1925), miał dwie c.: Marię (1925), po mężu Kozyrska, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w L. i Krystynę (1926), po mężu Stańczuk, urzędniczka w Centralnym Urzędzie Geologii w W.

Zm. 1 VIII w Szczecinie, pochowany na cm. Powązkowskim w W.

 

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, W. 1994 s. 406, oprac. K. Stepan (tu ur. 17 XI, zm. 2 VIII); Marczuk J., Ptasiński Cecylian Józef Karol, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, pod red. T. Radzika, A. A. Witusika i J. Ziółka, t. II, L. 1996, s. 202-203; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. IV, M-P, P. Majecki, red. nauk. G. Mazur, W. 2009, s. 455; Kordaczuk S., Siedlecka Księga Chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość, S. 2018, s. 97; Kordaczuk S., Z siedleckiej księgi peowiaków cz. III, „Szkice Podlaskie” z. 8, 2000, s. 171; Winter A., Siedlce 1918-1939, S. 2015, s. 52-54, 475, 536, 544-545, 575; Skład osobowy Sejmu RP w dniu 25 stycznia 1935 r., W. 1935; Marczuk J., Rada Miejska i Magistrat Lublina, L. 1984, s. 111, 269, 277; Winter A., Prasa siedlecka w latach 1918-1939, „Siedlce” z. I, 1973, s. 75-76; Grzegorczuk D., Prasa siedlecka w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, pr. zbior. pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, S. 2000, s. 58; Horoch E., Udział BBWR w wyborach do Sejmu i Senatu na Lubelszczyźnie w 1930 r., „Annales UMCS” sec. F, vol. XXIX, 1974, s. 271; fot. [https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/DLAB8DHI4U934DA81KS61AQ4RTASC8.jpg; dostęp 29.04.2021]

(autor Dariusz GRZEGORCZUK)