JAROSISKI Adam


Ur. w Łomży w 1863 r. s. Franciszka. W rodzinnej miejscowości w 1887 r. skończył gim. Następnie ukończył medycynę na Cesarskim Uniw. w W. W 1893 r. brał udział w „apuchtinadzie” – buncie studentów przeciwko kuratorowi okręgu szkolnego warszawskiego. Na zaproszenie prezesa Komitetu TKZ i właściciela Sterdyni (pow. sokołowski) - Ludwika Górskiego, w 1895 r. J. objął stanowisko kierownika tamtejszego szpitala św. Pawła, zastępując dr. Józefa Mniszka-Tchórznickiego (zob.). Pracował tam przez 35 lat – do 1930 r.

Podczas prześladowań unitów jego gabinet był ostoją polskości i katolicyzmu. Udzielano tam potajemnych chrztów i ślubów. Uczestniczył w tajnym nauczaniu w sąsiednim Ceranowie. Prowadził tam pogadanki na temat higieny. W 1905 r. należał do grona organizatorów strajku szkolnego. W tym okresie władze ros. zamknęły sterdyński szpital za odmowę wprowadzenia tam prawosławnych elżbietanek w miejsce sióstr szarytek. Wówczas J. na własną rękę ponownie sprowadził te ostatnie, za co w 1906 r. został relegowany z Król. Pol.

Dzięki J. sterdyńska placówka znacznie poprawiła swoje standardy pod względem leczniczym. Miejscowa ludność, nieprzyzwyczajona do specjalistycznej pomocy medycznej, leczyła się przed jego przybyciem domowymi sposobami i u znachorów. Dzięki pracy i cierpliwości J. stopniowo zjednywał sobie pacjentów. Za najważniejsze zadanie uważał propagowanie zasad higieny, był prekursorem walki z narkomanią. Ponadto zakładał kółka rolnicze, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, stow. spożywcze; często stawał na ich czele lub był czł. zarz.

W l. 1908-19 J. należał do Siedleckiego Tow. Lekarskiego, a od 1919 r. był jego prezesem. Ponadto był czł. Warszawskiego Tow. Higienicznego, gdzie uczestniczył w pracach wydz. higieny ludowej. W 1922 r. uzyskał hon. członkostwo w Radzie Lekarskiej Państwa Polskiego. W 1924 r. Lubelskie Tow. Lekarskie, z okazji 50-lecia istnienia, wybrało J. na czł. hon.; w 1930 r. podobnie zrobiło Siedleckie Tow. Lekarskie. Z okazji 40-lecia pracy J. w 1928 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Siedleckiego Tow. Lekarskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele oddz. warszawskiego i lubelskiego. W tym samym r. J., w uznaniu jego zasług na polu oświatowym, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.

J. był sympatykiem PSL „Wyzwolenie”. W 1922 r. zaangażował się w kampanię wyborczą na terenie pow. sokołowskiego. 27 X 1922 zwołał zebranie przedwyborcze zwolenników PSL „Wyzwolenie”, wśród których byli nauczyciele z gm. Sterdyń, duchowni (ks. dziekan Jastrzębski, wikary par. Sterdyń), wójt gm.

Obok pracy zaw. J. zajmował się także pisaniem. Był autorem wielu artykułów o tematyce medycznej i społ. W 1896 r. w „Zdrowiu” opublikowano jego monografię szpitala św. Pawła w Sterdyni. W 1925 r. wydał krótkie opracowanie historii regionu sterdyńskiego pt. Szkice z nadbużańskiego Podlasia. W 1922 r. jako Listy ze Sterdyni fragmentami drukowane były w „Gazecie Podlaskiej” przez dr. Stani-sława Wąsowskiego (autora przedmowy do pełnej publikacji).

Jako badacz dziejów Sterdyni i okolic prowadził obserwacje, zbierał relacje mieszkańców. Podczas badań antropologicznych czaszek próbował poznać ich po-chodzenie. Studiował lokalne nazwiska, znajdując wśród nich polskie, białoruskie, tatarskie (lipkowskie) i jaćwieskie. Prowadził badania archeologiczne, podczas których odkrył cmentarzysko Jaćwingów („Wały Jaćwingów” w Niewiadomej). Sprowadził tam archeologów i antropologów z W., m.in. prof. Kazimierz Stołhywo.

W 1930 r. J. opuścił Sterdyń i zamieszkał w W.; tu pracował jako skarbnik w Stow. Lekarzy Polskich.

Zm. 19 VIII 1938 w W., został pochowany na Starych Powązkach (kwat. 196).


Wąsowski S., Dr Adam Jarosiński (wspomnienie pośmiertne), „Ziemia Siedlecka”, 1938, nr 22, s. 5-6; Jarosiński A., Szkice z nadbużańskiego Podl., W. 1925; Demel M., Sterdyń i jej lekarze, „Rocznik Bialskopodlaski” 1998, t. VI, s. 44-46; Jakubik J., Ceranów dawniej i dziś, wstęp i oprac. A. Ziontek, S. 2005, s. XII-XIII, XV, XXI, 3, 10, 21, 67, 80, 85-86; W służbie dla Ceranowa. 500-lecie parafii Ceranów. 100-lecie śmierci Ludwika Górskiego, red. J. Bielińska i A. Ziontek przy współpracy R. Dmowskiego, S. 2008, s. 69, 114, 137, 226, 232, 285-86, 315, 325-26, 328; APS, Komenda Powiatowa Policji Państw., sygn. 8, k. 2, Posterunek policji w Sterdyni, Raport z 28 X 1922.

(autor Małgorzata IWAŃSKA)