CELISKI Florian

Ur. się 28 VII 1924 w m. Solinki k. Konstantynowa w rodzinie Wojciecha i Rozalii. Po ukończeniu Publicznej Szk. Powsz. w Komarnie uczęszczał do Państw. Gim. Męskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (zob.) w B. Podl., gdzie ukończył trzy klasy i przerwał naukę z powodu wybuchu II woj. świat. W okresie wojny i okupacji uzyskał małą maturę w tajnym Gim. w Leśnej Podl. Był uczestnikiem konspiracji pod ps. Paweł w szeregach AK. W l. 1944-46 pobierał naukę w Państw. Lic. Pedagogicznym w Leśnej Podl., gdzie w V 1946 zdał egzamin dojrzałości (Kurs XVI) i otrzymał uprawnienia naucz. szkół podst. Był w Leśnej Podl. animatorem rozwoju harcerstwa, współorganizatorem drużyny męskiej ZHP.

W 1946 r. wyjechał do P. i podjął studia na Wydz. Rolniczo-Leśnym Uniw. Poznańskiego (UP). Po ich ukończeniu w 1951 r. i zdobyciu dyplomu magistra agrotechniki i st. inż. leśnego, rok później obronił pracę magisterską z botaniki na Wydz. Matematyczno-Przyrodniczym UP. Od 1950 r. równolegle z podnoszeniem wykształcenia pracował jako asystent, a później starszy asystent na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi macierzystej uczelni. Po obronie pracy doktorskiej w 1958 r. na temat roślinności leśno-stepowej rezerwatu w Bielinku n. Odrą, napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Czubińskiego, mianowany został adiunktem. Prowadził ciekawe badania nad roślinnością Pomorza Zachodniego publikując szereg studiów i artykułów w czasopismach pol. i zagranicznych. Odbył staże nauk. m.in. na uczelniach we Francji, Niemczech, Jugosławii i Czechosłowacji. W 1962 r., po ukończeniu przewodu habilitacyjnego dotyczącego szaty roślinnej Puszczy Bukowej pod Szczecinem, mianowany został docentem.

Od 1 X 1969 został przeniesiony służbowo na Uniwersytet Śląski (UŚ) w Katowicach, gdzie objął kierownictwo Katedry Botaniki, a następnie Zakładu Geobotaniki i Ochrony Przyrody. Sprawował równolegle funkcję wicedyr. Instytutu Biologii, a wkrótce potem od 1972 r. dyr. tej placówki. W nowo powołanym Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska UŚ objął dodatkowo obowiązki kierownika Zakładu Systematyki i Geografii Roślin. W 1975 r. otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego, a w 1983 r. prof. zw. Praca nauk.-dydaktyczna zaowocowała dorobkiem w postaci ponad 150 prac, wypromował blisko 200 magistrów, ok. 10 doktorów i doktorów habilitowanych. Jako znany autorytet w problematyce ochrony przyrody zanotował szereg sukcesów organizacyjnych poprawiających stan ochrony przyrody w Polsce. Był inicjatorem i projektantem ponad 50 powołanych na obszarze Polski rezerwatów przyrody. Zainicjował opracowanie niezrealizowanych koncepcji Szczecińskiego i Częstochowskiego Parku Narodowego. Dążył do powiększenia dwóch już istniejących parków: Babiogórskiego Parku o rezerwat biosfery oraz Wolińskiego Parku Narodowego. W pracach swoich postulował wiele oryginalnych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody, m.in. w odniesieniu do zagospodarowania przyrodniczego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Opublikował też wiele cennych prac z zakresu kartografii roślinności, w tym mapę zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Swoje prace i badania prezentował na wielu konferencjach i na kongresach w Europie Zachodniej i na kontynencie amerykańskim. Był czł. zespołu Ekspertów UNESCO-MaB ds. Rezerwatu Biosfery, Komitetu Botanicznego PAN, Państw. Rady Ochrony Przyrody, Rady Naukowej Instytutu Przyrody PAN, Rady Naukowej Zakładu Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych PAN. W 1994 r., po przejściu na emeryturę, kontynuował nadal badania nauk. w zakresie geobotaniki i ochrony przyrody. Uczestniczył przez lata w dorocznych zjazdach koleżeńskich „Leśniaków” - absolwentów Państw. Lic. Pedagogicznego w Leśnej Podl.

Był czł.: Polskiego Tow. Botanicznego, Międzynarodowego Tow. Fitosocjologicznego, Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, Tow. Naukowego Górnego Śląska, Tow. Naukowego Śląska Opolskiego, Poznańskiego Tow. Naukowego, Komitetu Botaniki PAN.

Posiadał następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal KEN. Uhonorowany był odznakami: Zasłużony Nauczyciel PRL, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska”, Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Woj. Katowickiego”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla UŚ”.

Zm. 1 VII 2001 w W., został pochowany w rodzinnym grobowcu na cm. przy ul. Lipowej w L. Żonaty z Walerią, pozostawił potomstwo.


„Echo Leśniaków” 1997, nr 6, s. 8-9 (fot.); Demidowicz T., Celiński Florian (1924-2001), ”Echo Leśników” 2005-06, nr 9/10, s. 81-83 (fot.); Sroka J., Leśnicy. Zakład Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podl. 1916-70, B. Podl. 1990, s. 194-95, 409; Z mroków okupacji. Oprac. A. Taras, „Echo Leśniaków” 1994, nr 3, s. 4-8. Informacje Adama Celińskiego z VIII 2008.

(autor Tomasz DEMIDOWICZ)